Testamentetyper

Når du bestiller et testamente hos lettestamente.dk får du 3 forskellige typer testamenter med: notartestamente, vidnetestamente og nødtestamente. Du kan her læse mere om de tre typer testamenter.

Indholdet i vores testamenter

Alle vores testamenter indeholder et notartestamente, et vidnetestamente og et nødtestamente. Du kan læse meget mere om de forskellige typer testamenter herunder. 

Notartestamente

Et notartestamente er den mest almindelige type testamente, da det også er den type testamente, der med størst sikkerhed er udtryk for, hvordan afdøde ønsker arven efter sig fordelt.

Notaren er en ansat ved domstolene, og har til opgave at sikre bl.a. at de er de rette personer, der underskriver et testamente, og at man kan handle fornuftsmæssigt. Testamenter oprettet ved en notar – notartestamente – anses derfor for de mest bevissikre i forhold til om indholdet stemmer overens med afdødes ønsker.

Det fungerer i praksis sådan, at vi efter møde med dig udfærdiger testamentet, som du ønsker det. Herefter får du testamentet udleveret, og du skal herefter forbi den lokale notar, hvor du underskriver testamentet, mens notaren ser på. Du skal medbringe billed-id, eller anden dokumentation som bevis for, at det er dit testamente.

Det koster en retsafgift på 300 kr. at oprette et notartestamente. Beløbet betales direkte til notaren.

Testamentet er gyldig i det øjeblik, du har underskrevet det. En kopi af testamentet opbevares i Personbogen på dit CPR-nummer, mens du får originalen med hjem med notarens påtegning på.

For at tilbagekalde et testamente skal der oprettes et nyt testamente. Dog bortfalder bestemmelser i testamentet om, at ægtefæller eller samlevende skal arve hinanden automatisk ved samlivsophør medmindre andet udtrykkeligt er bestemt.

Vidnetestamente

Et vidnetestamente oprettes ved at testator udarbejder sit testamente og underskriver det foran mindst to vidner.

Der er visse betingelser, der skal være opfyldt i forhold til vidnerne.

 • Vidnerne skal være mindst 18 år gamle
 • Vidnerne skal kunne handle fornuftsmæssigt
 • Vidnerne skal have forståelse for, hvad det vil sige at vidnebekræfte testamentet
 • Vidnerne eller deres nærtstående må ikke være begunstigede i testamentet (der er dog en bagatelgrænse)
 • Vidnerne bør underskrive testamentet med deres fulde navn, adresse og stilling

Testamentet er gyldigt, når det er underskrevet af testator og de to vidner.

Nødtestamente

Hvis man er syg eller man på grund af nødstilfælde er forhindret i at oprette et notartestamente eller et vidnetestamente, kan man oprette et nødtestamente.

Der stilles ingen formkrav til udformningen af et nødtestamente, hvorfor det b.la. kan oprettes

 • Mundtligt til to vidner. Vidnerne bør her snarest muligt skrive testamentet ned og underskrive dokumentet
 • Ved lydoptagelse, f.eks. på en telefonsvarer
 • Pr. brev
 • SMS
 • E-mail
 • eller lignende

Skriftlige nødtestamenter bør underskrives af testator, som sikkerhed for, at det er udtryk for testators vilje.

Et nødtestamente bortfalder automatisk senest 3 måneder efter, at nødsituationen er overstået. Så snart nødsituationen er overstået, bør testator derfor sørge for, at få nødtestamentet erstattet af et notartestamente eller et vidnetestamente.